Cenniki i taryfy

 

OŚWIADCZENIE

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie (dalej Spółka) niniejszym informuje co następuje.

    Spółka złożyła wniosek taryfowy organowi regulacyjnemu - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 08 lutego 2021 r.  Do dnia 25 marca 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

     Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 02 kwietnia 2021 r.

     W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka:

1.    wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa,

2.    po odmowie wydania przez Dyrektora RZGW w Poznaniu zaświadczenia, Spółka złożyła zażalenie do Prezesa Wód Polskich, który utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. Następnie Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która oczekuje na rozpatrzenie,

oraz

3.    złożyła odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia taryf jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

     Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, ogłosiła nowe taryfy, zgodnie z art. 24f ust. 3 u.z.z.w.

     Biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, pragnąc całkowicie wyeliminować ryzyko obciążenia Odbiorców usług Spółki zawyżonymi należnościami, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów wyłącznie częściowo, tj. z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

     Jednocześnie w razie pozytywnego dla Spółki zakończenia opisanych postępowań, Spółka deklaruje, iż podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki celem maksymalnego zminimalizowania negatywnych konsekwencji dla Odbiorców usług.

 

Do pobrania:
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolsztyn - pobierz (PDF 831 KB) Uchwała

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolsztyn na okres 3 lat - pobierz (PDF 6891 KB) Uchwała

Ogłoszenie - pobierz (PDF 549 KB) Uchwała

Oświadczenie - pobierz (PDF 1160 KB) Uchwała-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie informuje, że z dniem 6.06.2018 r. wprowadza się nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn na okres 3 lat zatwierdzone Decyzją nr PO.RET.070.41.2.2018.MZ  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Decyzja została ogłoszona dnia 29.05.2018 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Treść PROJEKTU TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOLSZTYN NA OKRES 3 LAT Uchwała
                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cennik wodomierzy – podliczników


1. DN 15 – 160,77 zł
2. DN 20 – 169,46 zł

Cennik nowych pojemników na odpady

- SM 110 l oraz SM 120 l – 94,00 zł
SM 110 l oraz SM 120 l brązowy z wentylacją – 105,00 zł
- SM 240 l – 140,00 zł
SM 240 l brązowy z wentylacją – 150,00 zł

 Podane ceny są cenami netto.