Aktualności

Informujemy, że awaria została usunięta.

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że odbiorcy w Obrze, Kębłowie, Świętnie, Wilczu, Rudnie, Stradyniu, Adamowie Piekiełko wystąpiła przerwa w dostawie wody.

Po powrocie zasilania mogą wystąpić przebarwienia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                31.01.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / DGO zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2016 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 01 marca 2017 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2017 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł    6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc

 
3. Opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto + należny podatek VAT.

4. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

Treść Uchwały Nr XXXI/331/2017 Uchwała
                                                                                                               03.03.2017 r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K O M U N I K A T

             Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie przypomina mieszkańcom miasta Wolsztyna oraz mieszkańcom gminy

O OBOWIĄZKU ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH W NIERUCHOMOŚCIACH PRZED NADCHODZĄCYMI MROZAMI

Do podstawowych czynności z zakresu ochrony urządzeń wodociągowych przed skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie :

  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę uszkodzonych ścian , wstawienie brakujących szyb w oknach oraz uszczelnienie drzwi i okien
  • studzienek wodomierzowych przez gruntowne ich wyremontowanie oraz     otulenie przykryw włazowych materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonanie odczytu wodomierza

Każdy stwierdzony przypadek nieszczelności względnie pęknięcia rurociągów w ulicy do wodomierza włącznie należy natychmiast zgłosić do :

P.G.K. Spółka z o.o. w Wolsztynie , Berzyna 6   telefon 384-25-25

Telefon jest czynny przez całą dobę .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16.

Szczegóły ogłoszenia przejdź (tutaj).

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że dnia 02-08-2016 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Jasna, Jujki, Rożka, Okrężna, Wrońskiego, Osiedlowa, Spokojna i Działkowa w Wolsztynie z powodu wykonywania prac remontowych sieci wodociągowej.
Po wznowieniu dostawy może wystąpić przebarwienie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że z uwagi na trwające prace związane z remontem sieci wodociągowej w ul. Jujki w Wolsztynie, mogą występować awarie, przerwy w dostawie, oraz chwilowe przebarwienia wody na ulicach: Jasna, Jujki, Rożka, Okrężna, Osiedlowa, Komorowska, Spokojna, Wrońskiego i Działkowa.
Przewidywany termin zakończenia prac, oraz możliwość wystąpienia utrudnień z nimi związanych – do 31.08.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2016 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

 

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł    6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc


3. wprowadza się opłatę przyłączeniową za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości                100 zł netto   -   108 zł brutto

4. wprowadza się opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

 

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

 

Treść Uchwały Nr XIX/174/2016 Uchwała
                                                                                                               08.03.2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2016 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  07.01.2016 r.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że dzień 24.12.2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.
Wobec powyższego dnia 24.12.2015 r. zakład będzie nieczynny.

                                                                                                                 09.11.2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2015 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,10 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,14 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,58 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,80 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr V/33/2015 Uchwała
                                                                                                               06.02.2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2015 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  31.12.204 r.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w dniu 24.12.2014 r. oraz 31.12.2014 r. kasa i biuro obsługi klienta będą czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.


                                                                                                                 05.12.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/310/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2014 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,54 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,78 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXXVI/310/2014 Uchwała
                                                                                                               31.01.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2014 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  05.12.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ulicy Przemysłowej w Wolsztynie, oraz wymianą sieci wodociągowej i przyłączy mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w okresie do 15 grudnia 2013 r., za co serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                   04.11.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  23.08.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi tj. 1 i 3 maja PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejcowości:
1.     Gościeszyn, Błocko, Berzyna, St. Dąbrowa, Powodowo - wywóz odbędzie się 29.04.2013 r.
2.     Wolsztyn ul. Cicha, Lipowa, Nowa, Energetyczna, Komorowo, Poznańska nr od 1 do 27, Powstańców Wlkp., Żegockiego, Żeromskiego – wywóz odbędzie się 30.04.2013 r.
3.     Świętno, Rudno, Wilcze - wywóz odbędzie się 04.05.2013 r.
4.     Nowe Tłoki - wywóz odbędzie się 06.05.2013 r.

                                                                                                                  24.04.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającymi się Świętami PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo oraz Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – wywóz odbędzie się 30.03.2013 r.

                                                                                                                  22.03.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2013 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,34 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,58 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXVI/214/2013 Uchwała
                                                                                                               13.03.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo oraz Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – wywóz odbędzie się 22.12.2012 r.
2.      Gościeszyn, Błocko, Berzyna, Stara Dąbrowa, Powodowo oraz Wolsztyn ul. Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Energetyczna, Cicha, Żegockiego, Komorowo, Poznańska od nr 1 do 27 - wywóz odbędzie się 24.12.2012 r.
3.     Stary Widzim – wywóz odbędzie się 27.12.2012 r.
4.     Karpicko, Nowe Tłoki, Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Nowy Młyn – wywóz odbędzie się 28.12.2012 r.
5.     Adamowo, Nowy Widzim, nowa Dąbrowa, Tłoki, Wolsztyn Osiedle Heleny – wywóz odbędzie się 31.12.2012 r.


                                                                                                                  11.12.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającym się dniem wolnym 01.11.2012 r. PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych:
1.     Wolsztyn ul. B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Wybickiego, Niałecka oraz Niałek Wielki – wywóz odbędzie się 02.11.2012 r.

                                                                                                                  29.10.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającym się dniem wolnym 15.08.2012 r. PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Wolsztyn ul. R. Kocha, Kościelna, Rynek, Krótka, Krzywa, Tylna, Gajewskich, Polna, Prusa, Asnyka, Zakątek, Poznańska od 33 o 34 – wywóz odbędzie się 16.08.2012 r.
2.      Obra, Chorzemin, Wolsztyn ul. Adwentowskiego, Korczaka, Poniatowskiego od 48 do 58 - wywóz odbędzie się 17.08.2012 r.
3.     Wroniawy, Stradyń, Wolsztyn ul. B. Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Rzeczna, Marcinkowskiego, Łąkowa, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, 5 Stycznia, Poniatowskiego, Berzyńska, Fabryczna – wywóz odbędzie się 18.08.2012 r.

                                                                                                                  06.08.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Gościeszyn, Błocko, Berzyna – najbliższy wywóz odbędzie się 30.04.2012 r.
2.      Stary Widzim - najbliższy wywóz odbędzie się 02.05.2012 r.
3.     Niałek Wielki, Wolsztyn ul. B. Bielnika, Graniczna, Kiełpińska, Niałecka, Poprzeczna, Sturnego, Wybickiego, Zacisze– najbliższy wywóz odbędzie się 04.05.2012 r.

                                                                                                                  26.04.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
Karpicko, Nowe Tłoki, Barłożnia, Wola Dąbrowiecka – najbliższy wywóz odbędzie się 6 kwietnia 2012 r.

                                                                                                                  04.03.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2012 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,01 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,04 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,13 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,37 zł/m3 netto,
5. wprowadza się opłatę abonamentową dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. wprowadza się opłatę przyłączeniową za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. wprowadza się opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XIV/107/2012 Uchwała
                                                                                                               01.02.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo – najbliższy wywóz odbędzie się 23 grudnia 2011 r.
2.      Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – najbliższy wywóz odbędzie się 27 grudnia 2011 r.

                                                                                                                  19.12.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Wroniawy, Stradyń, oraz w Wolsztynie ul. Berzyńska, Fabryczna – najbliższy wywóz odbędzie się 14 listopada 2011 r.
2.      Wolsztyn ul. Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Rzeczna, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Łąkowa, Kolejowa, 5 Stycznia oraz Poniatowskiego – najbliższy wywóz odbędzie się 10 listopada 2011 r.

                                                                                                                  07.11.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców Obry, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 20.10.2011 r. w godzinach od 8:00 do 17:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.
Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                               17.10.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców ul. R. Kocha (od skrzyżowania z ul. Krzywą do Straży Pożarnej), że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 14.09.2011 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody
Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                                12.08.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że odbiorcy ul. Strzeleckiej oraz Krętej mają przerwę w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.
Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                20.05.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców ul. Gajewskich w Wolsztynie, że w związku z przebudową sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 23.05.2011 w godzinach od 7:30 do 15:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.

Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                                25.05.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Gościeszyn, Błocko, Powodowo i Berzyna – najbliższy wywóz odbędzie się 2 maja 2011 r.
2.      Stary Widzim – najbliższy termin wywozu odbędzie się 4 maja 2011 r.

                                                                                                                  26.04.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. informuje, że w związku  z świętami ulegnie zmianie  termin wywozu nieczystości  stałych  w Karpicko, Nowe Tłoki Barłożnie oraz Wola Dąbrowiecka Najbliższy wywóz odbędzie się  w piątek 22 kwietnia  2011 roku

                                                                                                                  19.04.2011 r.